Disclaimer

Inhoud

Hoewel Comfort Partners ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Comfort Partners niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Comfort Partners kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Comfort Partners accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. Comfort Partners kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks 

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Comfort Partners geen invloed heeft. Comfort Partners kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy 

Alle gegevens die u invoert, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Comfort Partners zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Comfort Partners zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt. Comfort Partners verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Wij houden geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht (en/of bijlage(n)) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in dit e-mailbericht (en/of bijlage(n)) ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Wij staan niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Evenmin kunnen wij ervoor instaan dat dit e-mailbericht (en/of bijlage(n)) vanaf het moment van verzending niet op enig moment door de tussenkomst van derden is onderschept, is gewijzigd of aangevuld dan wel daarvoor vatbaar is geweest. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uitals gevolg van een mogelijke onjuiste en/of onvolledige overdracht van de informatie in dit e-mailbericht dan wel van mogelijke vertraging in de ontvangst van dit e-mailbericht of schade ten gevolge van dit e-mailbericht.

Copyright 

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer 

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd met de wet zijn, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen die elders op deze website worden gedaan.